ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง กำหนดหาร คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มทร.รัตนโกสินทร์

>> Download เอกสาร <<