ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> Download <<