ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ
และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

>> Download <<