แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ ๑

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ ๑
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

> > รายละเอียดเพิ่มเติม < <