ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

>> เอกสารเพิ่มเติม <<