แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมรรถนะ

rmutr_bookแบบฟอร์มเกี่ยวกับสมรรถนะ

-> แบบประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล – งานเดี่ยว icon_Download2

-> แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (สมรรถนะ) มทร.รัตนโกสินทร์ icon_Download2