หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

– สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานอธิการบดี
          – กองกลาง

          – กองคลัง
          – กองนโยบายและแผน
          – กองบริหารงานบุคคล
          – กองพัฒนานักศึกษา
          – สำนักงานประกันคุณภาพ

          – สำนักงานประชาสัมพันธ์
          – สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
          – สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
          – ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
          – สำนักงานนิติการ
          – กองกิจการพิเศษ
          – กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์
—————————————————————————————

สถาบันวิจัยและพัฒนา
         – ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
————————————————————————————–

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—————————————————————————————

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          – กองสหกิจศึกษา
—————————————————————————————

สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
         – สำนักงานการศึกษาทางไกล
—————————————————————————————

– สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ