แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

>> ประกาศ
>> แบบประเมิน คณบดี ปม.1
>> แบบประเมินผู้อำนวยการ ปม.2
>> หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน