Return to เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของกองบริหารงานบุคคล

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยแยกออกจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้ง “กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เพื่อดำเนินการในภารกิจของงานด้านบุคคล ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีมติให้จัดตั้ง “กองบริหารงานบุคคล” ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549

                     ปัจจุบัน “กองบริหารงานบุคคล” ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ163 ง เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2550

                        ภารกิจของกองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  พัฒนาบุคลากร  ธำรงรักษา งานมาตรฐานด้านวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ งานสวัสดิการ งานฐานข้อมูลบุคลากร โดยแบ่งส่วนงาน ดังนี้

                                  1.   งานบริหารทั่วไป

                                  2.   งานโครงสร้างและอัตรากำลัง    

                                  3.   งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง           

                                  4.   งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

                                  5.    งานพัฒนาบุคคล

                                  6.    งานวินัยและนิติการ (ปัจจุบัน สำนักงานนิติการ)

                                  7.   งานสวัสดิการ (ปัจจุบัน กองกิจการพิเศษ)