Category: งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ 1 เม.ย. 2561

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. 61)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. …

Continue reading

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต …

Continue reading

การประเมินของข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60

การประเมินของข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 6 …

Continue reading

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเงินเดือน …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 ต.ค. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 60)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 6 …

Continue reading

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม …

Continue reading

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ( …

Continue reading