Category: พนักงานราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต …

Continue reading

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม …

Continue reading

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต. …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2559 รอบ 2

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ เพื่อเลื่อนค …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบ 1 ปีงบปร …

Continue reading