แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีหรือผู้อำนวยการ

Ethics

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีหรือผู้อำนวยการ

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี >>>Download<<<

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ >>>Download<<<

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีหรือผู้อำนวยการ >>>Download<<<