ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

leaderประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

>> ประกาศ <<
หนังสือเวียน <