ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

24127eaeeข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

>> ดาวโหลด <<