ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

Textbookประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่ง

และแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

>> หนังสือนำ <<
>> รายละเอียดประกาศ <<