แบบฟอร์ม ตารางกรอกข้อมูลชั่วโมงสอนรายบุคคล

courageous-leaderแบบฟอร์มตาราง

กรอกข้อมูลชั่วโมงสอน

รายบุคคล

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ
 บริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา 
 บริหารธุรกิจ พื้นที่วังไกลกังวล
 บริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา 
– วิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่วังไกลกังวล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พื้นที่ศาลายา

คณะศิลปศาสตร์
– 
ศิลปศาสตร์ พื้นที่ศาลายา 
– ศิลปศาสตร์ พื้นที่วังไกลกังวล 
– ศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง
 ศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว พื้นที่วังไกลกังวล

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พื้นที่วังไกลกังวล

วิทยาลัยเพาะช่าง
– 
วิทยาลัยเพาะช่าง พื้นที่เพาะช่าง