เอกสารประกอบและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การศึกษาภายในประเทศ

1. ศึกษาต่อในประเทศ ภาคปกติ และขอสนับสนุนทุนการศึกษา

 1.1. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย Download

 1.2. แบบหนังสือรับรองการอนุญาต ให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

        ลาศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ (ภาคปกติ) Download

 1.3. หนังสือรับรองการเป็น นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษา

 1.4. ตารางชื่อ ผู้เข้าแผนไปศึกษาต่อของหน่วยงาน

 1.5. ตารางรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ Download

 1.6. รายละเอียดหลักสูตร และหนังสือรับรองหรือรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.หรือ ก.พ.

 1.7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สถาบันการศึกษากำหนด

 1.8. แบบฟอร์มรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร  Download 

2. ศึกษาต่อในประเทศ ภายนอกเวลา/ใช้เวลาราชการบางส่วน
และขอสนับสนุนทุนการศึกษา

  2.1. แบบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

         ไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา Download

  2.2. หนังสือรับรองการเป็น นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษา

  2.3. ตารางชื่อ ผู้เข้าแผนไปศึกษาต่อของหน่วยงาน

  2.4. ตารางรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ Download

  2.5. รายละเอียดหลักสูตร และหนังสือรับรองหรือรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.หรือ ก.พ.

  2.6. รายละเอียด ค่าใช้จ่ายที่สถาบันการศึกษากำหนด

  2.7. แบบฟอร์มรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร  Download 

  2.8. ข้อมูลประกอบการเสนอขอรับจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร

         สายสนับสนุน Download