เอกสารประกอบและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

 1. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย Download

 2. โครงการหรือแนวทางการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ Download

 3. เหตุผลการจำเป็น และโครงการ หรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ Download

 4. แบบหนังสือรับรองการอนุญาต ให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

    ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ Download

 5. ตารางชื่อ ผู้เข้าแผนไปศึกษาต่อของหน่วยงาน

 6. ตารางรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ Download

 7. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษา

 8. แบบฟอร์มตรวจร่างกายและจิตวิทยา Download (ยื่นกรณี ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)

 9. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ยกเว้น มหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องการผลสอบภาษาอังกฤษ)

 10. แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

    10.1 ข้าราชการ Download

    10.2 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

  11. แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ Download

  12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขอสนับสนุนทุนการศึกษาแต่ละหลักสูตร

        (กรณีขอรับสนับสนุนทุนการศึกษา)

  13. แบบประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร Download (แนบหลังจากได้รับจัดสรรทน)

  14. เอกสารประกอบขออนุญาตลาศึกษาต่อ  ต่างประเทศ Download