การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษ

>> หนังสือ_0209.4/ว18355 <<
>> เอกสารแนบ_0209.4/ว18355 <<