ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

>> เอกสารแนบ <<