ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

>> เอกสารเพิ่มเติม <<