ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

>> ข้อมูลเพิ่มเติม <<