ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<