ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา
และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<