ประกาศ ฯ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<