ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา
และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<