ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร
ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

>> เอกสารเพิ่มเติม <<