คู่มือ การบริหารระบบสมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลากร (IDP)

Employeeคู่มือ การบริหารระบบสมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลากร

หรือ INDIVADUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)

สำหรับ บุคลากร

<< รายละเอียดคู่มือ >>