การประเมินลูกจ้างชั่วคราว

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว

– ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินงบประมาณรายได้  >> ดาวน์โหลด

– ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของลูกจ้างชั่วคราว  >> ดาวน์โหลด 

– แบบฟอร์มการประเมินลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน (แบบหมายเลข 1)  >> ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มการประเมินลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ (แบบหมายเลข 2)  >> ดาวน์โหลด 

– ใบกรอกคะแนนประเมินลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (แบบหมายเลข 3)  >> ดาวน์โหลด 

– ใบกรอกคะแนนประเมินลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ (แบบหมายเลข 4)  >> ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มการเสนอขอจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว >> ดาวน์โหลด (New)

– สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน >> ดาวน์โหลด (New)