Category: พนักงานมหาวิทยาลัย

กรอบระยะเวลาในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

          >>กรอบระยะเวลาในการดำเนินการประเมินผลฯพ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (1 ต.ค. 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง บุ …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 เพื่อเลื่อนค่าจ้าง 1 ตุลาคม 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  พนักงานมหาวิทยาลั …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading

ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ข้ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริย …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (เพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564)

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย …

Continue reading

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1 ต.ค. 2563

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชก …

Continue reading