ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุราชการ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2565)

>> เอกสารเพิ่มเติม <<