ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา
และสถานที่ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

>> เอกสารเพิ่มเติม <<