ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

>> เอกสารเพิ่มเติม <<