Category: การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศฉบับใหม่ให้ใช้เกณฑ์ 2560 ขอตำแหน่งวิชาการได้ถึง 23 มิ.ย. 2565

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง …

Continue reading

(ฉบับล่าสุด) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ้ห้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 4) 2564

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ้ห้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 3) 2563

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให …

Continue reading

แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ของสถาบันอุ …

Continue reading

การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานวิชาการเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานวิชาการเป็นการกระทำความผิด ต …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบ …

Continue reading

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรั …

Continue reading

หนังสือชี้แจงผลงานทางวิชาการ

หนังสือชี้แจงผลงานทางวิชาการ >> Download หนังสือ  …

Continue reading

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ การเสนอขอ …

Continue reading