ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<