Return to เกี่ยวกับหน่วยงาน

พันธกิจ (Mission)

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     1. การวิเคราะห์อัตรากำลัง การบริหารอัตรากำลัง งานสารสนเทศข้อมูลบุคลากร

     2. การดำเนินการสรรหา ว่าจ้าง เลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้ง

     3. การดำเนินการทะเบียนประวัติ เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ควบคุมการเกษียณอายุราชการ

     4. การพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณวุฒิสูงขึ้น