Category: ประกาศ ระเบียบ และ ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ้ห้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 4) 2564

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให …

Continue reading

แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ของสถาบันอุ …

Continue reading

ข้อบังคับและประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบ …

Continue reading

การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานวิชาการเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานวิชาการเป็นการกระทำความผิด ต …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบ …

Continue reading

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ การเสนอขอ …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ปี 2560

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ …

Continue reading

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้ว …

Continue reading